دل برده ای از دستم

دل برده ای از دستم

دل برده ای از دستم ز آهنگ تارت مستم
چون عاشق ساز هستم من دل به تارت بستم
با پنجه های چون باز گیری تو پرده ی ساز
با ساز کنی آواز از دل برون کنی راز
از پنجگاه و از شور در خاطر افکنی شور
گاه از نوا و ماهور اندوه دل کنی دور
آهنگ سازت در گوش آید برد از سر هوش
هوشیار گردد مدهوش گیتی کند فراموش
دست از تو کی توان شست کی چون تو می توان جست
هرگز نمیشوی سست چون سعی از در توست 
 
 


+ طبقه بندی شده در آرشيو : در دسترس

+ آفرینندگان : مرضیه ، گل گلاب ، علينقي وزيري

+ سال اجرا : نا معلوم

+ تبدیل شده از : نوار كاست


 

۱ نظر: